Fiddler’s Publishing respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.fiddlerspublishing .nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Fiddler’s Publishing handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeert Fiddler’s Publishing zich als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Het bestuur van Fiddler’s Publishing is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Fiddler’s Publishing Fiddler’s Publishing is statutair gevestigd in de gemeente Hoorn en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75165309. Persoonsgegevens Fiddler’s Publishing verzamelt persoonsgegevens van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrieven. Geïnteresseerden worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, zoals: voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u e-mails of andere berichten naar Fiddler’s Publishing verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, worden deze berichten bewaard. De gegevens worden veilig opgeslagen. Doeleinden Uw informatie zal worden gebruikt om u te informeren over de activiteiten van Fiddler’s Publishing. U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Fiddler’s Publishing, worden deze niet gedeeld met derden. Bewaarperiode Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien Fiddler’s Publishing daartoe wettelijk is verplicht, of indien dit nodig is om haar belangen in rechte te verdedigen, zal Fiddler’s Publishing de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid Indien u de gegevens wilt zien die over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe sturen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Fiddler’s Publishing zal binnen een maand reageren op uw verzoek. In uitzonderingsgevallen heeft Fiddler’s Publishing het wettelijke recht om binnen drie maanden op uw verzoek te reageren. Wijzigingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Klachten Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Fiddler’s Publishing niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Vragen en feedback Fiddler’s Publishing controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. Fiddler’s Publishing Ruimte 28: Oude Veiling 28 1689 AB Zwaag